Nikiforou Theotoki street, 1968

  • Corfu

Nikiforou Theotoki street, 1968
Copperplate engraving, 40 cm x 30 cm