Χωρίς τίτλο

  • Καράβια

Χωρίς τίτλο
Λιθογραφία σε ασβεστόλιθο, 12,5 εκ. x 17,5 εκ.